หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ โรงเรียนหามแหโพนทองพิทยาคาร

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องคำ ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจและให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

วันที่ 21 กรกฎาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนค้อจารย์วิทยา อ.สามชัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more